Оцінка впливу на довкілля

FSC сертифіковані підприємства лісового господарства в контексті національного законодавства.

Лісова сертифікація за міжнародною схемою Лісової опікунської ради, скорочено FSC®, присутня в Україні більше 15 років. В 2019 році в Україні сертифіковано 4,33 млн га лісів (42% від площі лісових ділянок)1, що перебувають у постійному користуванні переважно державних лісогосподарських підприємств.
Оцінка впливу на довкілля (далі – ОВД) відповідно до FSC принципів та критеріїв системи ведення лісового господарства (версії 4-0) вже тривалий час є невід’ємною складовою практики FSC сертифікованих підприємств лісового господарства задля збереження лісового біорізноманіття і пов’язаних із ним цінностей, підтримки лісових екосистем і ландшафтів. Набуття чинності вимог щодо ОВД відповідно до закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (2017) та низки підзаконних актів, зумовлює необхідність їх виконання FSC сертифікованими підприємствами лісового господарства як елементу застосовного законодавства. У цьому контексті важливо розуміти взаємоузгодженість та можливості взаємодоповнення вимог щодо ОВД як у контексті чинних FSC стандартів системи ведення лісового господарства (далі – FSC стандартів), так і відповідно до національного законодавства, задля зменшення трудомісткості у процесі їх практичної реалізації.
Ключові елементи процедури ОВД відповідно до FSC стандартів, відображено у низці критеріїв і відповідних їм індикаторів принципів 6, 7 та 8. Будучи частиною добровільних зобов’язань підприємств, ОВД відповідно FSC стандартів є прозорою системою управлінських рішень стратегічного, тактичного та оперативно-виробничого характеру щодо планованої господарської діяльності на основі виявлення потенційних її небезпек для довкілля та розроблення заходів щодо їх запобігання та зменшення.
Вимоги щодо ОВД відповідно до FSC стандартів визначають важливість належного документування (процедури ОВД, інструкцій, результатів ОВД програми моніторингу) та імплементації ОВД у план ведення лісового господарства (на основі врахування екологічних обмежень та природоохоронних заходів), а також подальшого практичного впровадження заходів з уникнення та мінімізації негативного впливу, забезпечуючи систематичний моніторинг господарської діяльності та відкритість й прозорість усієї процедури для зацікавлених сторін (рис. 1).
Рис. 1. ОВД згідно з вимогами FSC принципів та критеріїв у системі прийняття управлінських рішень щодо мінімізації впливу діяльності на довкілля на FSC сертифікованих підприємствах лісового господарства
З метою аналізу кращих практик оцінки впливу на довкілля Національним представництвом FSC в Україні за підтримки Держлісагентства України проведено анкетування FSC сертифікованих підприємств лісового господарства. Результати анкетування2 засвідчили про кращі приклади технічного забезпечення типових процедур та інструкцій, форм звітності та іншої документації щодо ОВД згідно з вимогами FSC стандартів, а також про приклади удосконалення управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію впливу господарської діяльності на довкілля. Зокрема підприємства лісового господарства в рамках технічного забезпечення процедури ОВД, як складової FSC стандартів, здійснюють:
– документування процедури ОВД та інструкції щодо мінімізації впливу на довкілля при проведенні господарських заходів;
– документування процедури моніторингу (якою передбачено збір інформації щодо впливу лісогосподарських робіт на довкілля та їх наслідків);
– оформлення актів ОВД, оцінки наслідків проведення лісогосподарських заходів, які можуть бути складовою до карти технологічного процесу розроблення лісосіки, проекту створення лісових культур, проведення санітарно-оздоровчих заходів;
– формування звіту про ОВД (з-поміж іншого містить інформацію про вплив господарської діяльності на довкілля, а також обмеження користування лісовими ділянками);
– формування плану ведення лісового господарства із відображенням у ньому природоохоронних заходів, визначених на основі ОВД та систематичного моніторингу;
– формування звіту про моніторинг, включно із результатами впливу підприємства лісового господарства на довкілля;
– короткий виклад плану та звіту про результати моніторингу із забезпеченням доступу до них для зацікавлених сторін.
Кращі практики свідчать про важливість викладення у відповідних процедурах, інструкціях, формах звітності щодо ОВД згідно з FSC стандартами:
– чіткого порядку дій працівників лісового господарства в рамках здійснення ОВД;
– вичерпного переліку робіт та заходів, які можуть мати вплив на довкілля та потребують проведення оцінки;
– вичерпного переліку типових потенційних впливів на довкілля у розрізі елементів лісових екосистем, екологічних та соціальних складових довкілля;
– обґрунтованого підходу до оцінки ступеня впливу господарського заходу на довкілля;
– вичерпного переліку типових заходів щодо запобігання та зменшення негативного впливу господарської діяльності на довкілля;
– особливостей консультаційного процесу із зацікавленою громадськістю в рамках ОВД.
Поряд із технічним забезпеченням процедури ОВД, як складової FSC стандартів, результати дослідження свідчать про необхідність імплементації ОВД в систему прийняття управлінських рішень, спрямованих на запобігання негативному впливу на довкілля та зменшення ризиків для лісових екосистем у довготривалому періоді. Задля цього стратегічні управлінські рішення мають бути спрямовані на застосування екологічно безпечних технологій у лісогосподарському виробництві, модернізацію його технічного забезпечення, підтримку ефективної системи моніторингу стану лісів, захист біорізноманіття. Важливим у цьому контексті є орієнтація на розвиток багатоцільового лісокористування з метою диверсифікації джерел доходу, а також забезпечення ефективної взаємодії із громадськістю задля відкритості й прозорості лісокористування – невід’ємної складової іміджу підприємств лісового господарства та підвищення суспільної довіри до них.
Аналізуючи узгодженість вимог FSC стандартів для України та закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в частині ОВД, взято до уваги такі ключові етапи законодавчої процедури ОВД, як:
1. підготовка та подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 5 закону;
2. підготовка звіту з ОВД відповідно до ст. 6;
3. громадське обговорення звіту з ОВД відповідно до ст. 7 та ст. 8;
4. отримання висновку з ОВД, який є обов’язковим для виконання відповідно до ст. 9 закону;
5. прийняття рішення про провадження планованої діяльності з урахуванням результатів ОВД згідно зі ст. 11;
6. здійснення моніторингу впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності та за потреби післяпроектного моніторингу відповідно до ст. 13 закону.
Хоча вимоги національного законодавства стосовно ОВД побудовані на інших методологічних засадах, аніж у вимоги до ОВД у FSC стандартах, проте вони узгоджуються у таких ключових підходах:
– здійснення оцінки потенційного впливу на довкілля до провадження господарської діяльності задля запобігання негативному впливу на довкілля;
– забезпечення провадження господарської діяльності лише з урахуванням результатів ОВД;
– забезпечення прозорості ОВД з огляду на відкритість документації на всіх етапах процедури, а також можливості участі громадськості у процесі прийняття рішень у рамках публічних консультацій;
– здійснення моніторингу впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності та за потреби післяпроектного моніторингу задля виявлення відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.
Рис. 2. Характеристика узгодженості вимог FSC стандартів системи
ведення лісового господарства для України та законодавства України
в частині ОВД
Аналіз вимог та ключових елементів ОВД (рис. 2) свідчить про можливості використання матеріалів ОВД згідно із FSC стандартами для підготовки підприємствами лісового господарства згідно із законодавством повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД; для формування звіту з ОВД; розроблення програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності, а також планів післяпроектного моніторингу; забезпечення відкритості процедури для зацікавлених сторін на різних етапах її реалізації.
При цьому частина вимог FSC стандартів частково перевищує вимоги чинного законодавства та має виконуватися підприємствами лісового господарства в рамках їх добровільних зобов’язань. Зокрема це стосується вимог щодо поділянкового рівня проведення ОВД, а також більш детальних вимог щодо оцінки екологічних та соціальних наслідків господарської діяльності.
У той же час слід відзначити більшу гнучкість вимог FSC стандартів з огляду на відсутність регламентування суто технічних складових процедури ОВД (наприклад, в частині термінів оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, вивчення його громадськістю та ін.), що не зменшує змістовності та результативності практичної реалізації процедури ОВД.
Таким чином належне виконання підприємствами лісового господарства вимог FSC стандартів у частині ОВД сприятиме зменшенню трудомісткості практичної реалізації законодавчих вимог України щодо ОВД. При цьому для виконання вимог законодавства України щодо ОВД можуть бути використані елементи технічного забезпечення цієї процедури згідно з вимогами FSC стандартів.
Загалом системний підхід до виконання вимог FSC стандартів системи ведення лісового господарства та відповідна практика лісокористування сприятимуть практичній реалізації визначених у висновку з ОВД згідно зі статтею 9 закону України «Про оцінку впливу на довкілля» умов та заходів, зокрема, умов використання території та природних ресурсів під час підготовки та провадження планованої діяльності; заходів щодо запобігання, уникнення, зменшення, усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля; заходів щодо післяпроектного моніторингу.
Павло КРАВЕЦЬ, національне представництво FSC в Україні,
Оксана ПАВЛІЩУК, кафедра таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП України,
“Лісовий і мисливський журнал